Anticorps

RARA Polyclonal Antibody, Invitrogen™

RARA Antibody, PA5-39870, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Mouse, Rat; Applications: Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot. 100UG RARA Antibody

AGR2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

AGR2 Antibody, PA5-34517, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot. Polyclonal Antibody, AGR2, host Rabbitisotype IgG

Goat anti-Human IgM Heavy Chain Secondary Antibody, Invitrogen™

Goat anti-Human IgM Heavy Chain Secondary Antibody, A18837, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: ELISA. 2MG Goat anti human IgM heavy chain secondaryantibody for ELISA

PSMD9 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

PSMD9 Antibody, PA5-44971, from Invitrogen™. Species Reactivity: Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Human, Mouse, Rabbit, Rat; Applications: Western Blot. 100UL PSMD9 ANTIBODY

Aprotinin Monoclonal Antibody, Clone: 21, Invitrogen™

Aprotinin Antibody (21), ABS 037-21-02, from Invitrogen™. Species Reactivity: Bovine; Applications: ELISA. ANTI-APROTININ MONOCLONAL ANTIBODYANTIBODY

HOX-C12 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

HOX-C12 Antibody, PA5-37170, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Mouse, Rat; Applications: Western Blot. 100UL HOX-C12 Antibody

MYL2 Monoclonal Antibody, Clone: 7C9, Invitrogen™

MYL2 Antibody (7C9), MA5-15496, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Rat; Applications: Western Blot. MYL2 MONOCLONAL ANTIBODY, 100 µLµL

PFKFB4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

PFKFB4 Antibody, PA5-28648, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Mouse, Rat; Applications: ICC, IF, IHC (Paraffin), WB. Anti-PFKFB4

PARP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

PARP2 Antibody, PA1-4280, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Western Blot. PARP2

JAKMIP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

JAKMIP2 Antibody, PA5-34496, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Mouse; Applications: Western Blot. Polyclonal Antibody, JAKMIP2, host Rabbitisotype IgG

DDX5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

DDX5 Antibody, PA1-31019, from Invitrogen™. Species Reactivity: Canine, Human, Mouse, Rat; Applications: ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot. ABR DDX5

PIP5K3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

PIP5K3 Antibody, PA5-13977, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Immunohistochemistry, Western Blot. ANTI-PIP5K3, 0,1 MG

RTF1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

RTF1 Antibody, PA5-40066, from Invitrogen™. Species Reactivity: Drosophila, Human; Applications: ChIP assay, ICC, IF, Immunoprecipitation, WB. 100UL RTF1 Antibody

Phospho-SHP-2/PTPN11 pSer542 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Phospho-SHP-2/PTPN11 pSer542 Antibody, 44-554G, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Mouse; Applications: Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot SHP2 (PY542) PAB

LIME Polyclonal Antibody, Invitrogen™

LIME Antibody, PA1-35994, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Western Blot. ABR LIME

ADAMTS2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

ADAMTS2 Antibody, PA1-25180, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Western Blot. ADAMTS2

BAZ1A Polyclonal Antibody, Invitrogen™

BAZ1A Antibody, PA5-40610, from Invitrogen™. Species Reactivity: Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Human, Mouse, Rabbit, Rat; Applications: Western Blot. 100UL BAZ1A ANTIBODY

C17orf48 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Thermo Scientific™ Pierce™

Rabbit Polyclonal Antibody 100UL C17ORF48 ANTIBODY

SYS1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Thermo Scientific™ Pierce™

Rabbit Polyclonal Antibody 100UL SYS1 ANTIBODY

RBMX2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Thermo Scientific™ Pierce™

Rabbit Polyclonal Antibody 100UL RBMX2 ANTIBODY

Phospho-Rhodopsin/RHO pSer334 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Phospho-Rhodopsin/RHO pSer334 Antibody, PA5-38327, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Mouse, Rat; Applications: Immunohistochemistry (Paraffin). 100UG Phospho-Rhodopsin / RHO pSer334 Antibody

Scavenger Receptor SR-BI + SR-BII Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Scavenger Receptor SR-BI + SR-BII Antibody, PA3-16805, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Mouse, Rat; Applications: FACS, ICC, IF, IHC, IP, WB. SCAVENGER RECEPTOR B1/2

GFP Tag Alexa Fluor 555 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

GFP Tag Antibody, Alexa Fluor 555 conjugate, A-31851, from Invitrogen™. Species Reactivity: Tag; Applications: ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry. ANTI-GREEN FLUORESCENT PR

Parg Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Parg Antibody, PA5-14158, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Immunohistochemistry, Western Blot. ANTI-PARG, 0,1 MG

IGF-IR/IGF1 Receptor alpha Monoclonal Antibody, Clone: 24-57, Invitrogen™

IGF-IR/IGF1 Receptor alpha Antibody (24-57), MA5-13812, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Rabbit; Applications: Immunoprecipitation, Inhibition Assays. IGF-1 Receptor alpha Monoclonal Antibody (24-57)

IL-3 Monoclonal Antibody, Clone: 2F2, Invitrogen™

IL-3 Antibody (2F2), MA1-20048, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: ELISA. ABR IL-3

Syntaxin 4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Syntaxin 4 Antibody, PA5-44996, from Invitrogen™. Species Reactivity: Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Human, Mouse, Porcine, Rabbit, Rat; Applications: Western Blot. 100UL SYNTAXIN 4 ANTIBODY

Phospho-Chk2 pThr68 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Phospho-Chk2 pThr68 Antibody, PA1-84959, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: ELISA, Western Blot. PHOSPHO-CHK2 (THR68)

Lucifer Yellow Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Lucifer Yellow Antibody, A-5750, from Invitrogen™. Species Reactivity: Chemical; Applications: Immunocytochemistry, Immunohistochemistry. ANTI-LUCIFER YELLOW, RABB

HMBOX1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

HMBOX1 Antibody, PA5-41634, from Invitrogen™. Species Reactivity: Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Human, Mouse, Rabbit, Rat, Zebrafish; Applications: Western Blot. 100UL HMBOX1 ANTIBODY

  spinner